Skolfartyget
Abraham RydbergKlicka för att förstora!

Abraham Rydberg och dess besättning sommaren 1897.
Hugo Bergström sitter längst ner till höger.
Klicka på bilden för att förstora.


Skolfartyget Abraham Rydberg var en 4 mastad bark ägd av "Rydbergska Stiftelsen" (se nedan). Även skalden Nils Ferlin har seglat med Abraham Rydberg; "1915 kom han till Stockholm där han genom sin morbror fick en elevplats på skolskeppet "Abraham Rydberg".
Läs vidare om Nils Ferlin.

Sommaren 1897 seglade min farfar Hugo Bergström, då 15 år gammal, med Abraham Rydberg.
Så här skriver han i sina memoarer om denna sommar:

"Då fanns ett skolskepp "Abraham Rydberg", icke för att mina starka sidor var till sjön, men för att komma från skolan, gick jag med år 1897. Jag var då 15 år gammal. Skulle denna trip på fartyg finnas nu skulle jag skicka Matts-Rune med för det var härligt och intressant och äfven lärorik. När denna resa var slut 1 Sept 97 skulle jag söka plats vart ödet fick afgöra allt......."


Klicka för att förstora

Hugo Bergström sittande vid "Gula Villan"
på Märteberg, Norra Lagnö, Värmdö.
Foto sommaren 1897.


Läs mer i boken "Fyrmastbarken Abraham Rydberg" skriven av Bertil Jacobsen år 1936. Boken finns på Kungliga Biblioteket.


Ur Nordisk Familjebok 1800-talsutgåvan, sid 107-108 (1890)

"Rydbergska Stiftelsen.
Grosshandlaren i Stockholm Abraham Rydberg (född i Lidköping d. 3 April 1780, student i Upsala 1798. död i Stockholm d. 23 Mars 1845), som från fattigdom arbetat sig upp till välstånd och anseende, donerade i sitt testamente (1834) en summa penningar till inrättandet af en »förbättrad navigationsskola» i Stockholm. För dessa medel bildades Abraham Rydbergs stiftelse till danande af skickliga sjömän (vanligen kallad »Rydbergska stiftelsen»). Denna stiftelse, hvars reglemente stadfästes af K. M:t d. 4 Maj 1850, har till ändamål att kostnadsfritt lemna undervisning i sjömansyrket åt ynglingar i en ålder mellan 15 och 20 år. Undervisningen, som, alltsedan d. l Maj 1849. meddelas under Maj-Sept. månader, försiggår dels på land (vid stiftelsens egendom n:r 4 B Alberget, å kungl. Djurgården), dels ombord å stiftelsens skolfartyg, skeppet »Abraham Rydberg» (om 150 tons och med plats för omkr. 60 elever). Öfningar n a i land bestå dels i fristående gymnastik m. m., dels i upptackling och utrustning af fartyget jämte sjömanning och exercis med segel. Sedan fartyget blifvit sjö-klart, utgår det på expedition i Östersjön. Stiftelsen egde vid 1888 års slut i kontanter samt lös och fast egendom sammanlagdt 422.139 kr. - Rydbergs minne är fäst äfven vid en annan penningedonation, hvilken han ställde till Stockholms Grosshandelssocietets förfogande för uppförandet af ett »hötel-de-ville» i hufvudstaden. För dessa inedel byggdes - om i öfverensstämmelse med testaters afsigt, må lemnas derhän - på det gamla Kastenhofs (se d. o.) tomt ett hotel för resande ,HotelRydberg. Stockholms första tidsenliga byggnad af detta slag. Denna donation förvaltas af Grosshandelssocietetens deputerade. Hotellet öppnades för allmänheten 1857 och har sedan 1859 innehafts på arrende af herr R. Cadier. L. H."

Sidan i Nordisk Familjebok i original.


Åter till Vår Släkthistoria.


Copyright © Håkan Bergström, skapad 2005-10-19, uppdaterad 2010-08-01.