Åkers kyrka

i Strängnäs stiftText och bild är hämtad ur boken "Våra Kyrkor", Klarkullens Förlag AB, 1990.


Äldsta delarna av Åkers kyrka byggdes på 1100-talet och tornet uppfördes senare under samma århundrade. Under senmedeltiden förlängdes kyrkan och omkring år 1500 byggdes kyrkan ut till dubbla bredden och fick tegelvalv. Samtidigt tillkom vapenhuset.

I den äldre delen av långhuset fann man 1918 fragment av väggmålningar utförda av den sk. Unionsmästaren på 1430-talet. l koret finns fragment av senare 1400-talsmålningar.

Kyrkan har flera medeltida inventarier bevarade, bl a delar av ett altarskåp från 1472, ett triumfkrucifix från början av 1500-talet och en skulptur av S:ta Anna, gjord i slutet av 1400-talet. Dopfunten från 1200-talet är huggen i kalksten.

Predikstolen skänktes till Åkers kyrka 1629 och kommer troligen från Kärnbo gamla sockenkyrka vid Gripsholm. Altarprydnaden består av ovanstående altarskåp kompletterad med madonnaskulptur i trä, aposteln Paulus och den helige Petrus uppsatt 1953.

VÄGBESKRIVNING:
Åkers kyrka ligger strax väster om E3 utanför Mariefred.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-03-03