Edsbergs kyrka

i Strängnäs stiftTexten hämtad ur "Edsbergs Kyrka, en kort beskrivning".


Namnet Edsberg kommer av "ed". Ordet lär betyda landtunga mellan två farbara vatten. Man kan mycket väl föreställa sig att kyrkan hamnat på en plats där såväl sjövägar som landvägar strålade samman. Här har tidigt varit en handelsplats, där folk från bergslag och landslag möttes. Sanna marknad har sina rötter här. En av fastigheterna strax norr om kyrkan heter också Torggården i äldre församlingsböcker.

- Kyrkans torn och västligaste del är med största säkerhet från 1100-talets början. Man stöder detta på den enkla byggnadsstilen. Tornet är rakt i sin helhet, först längst upp skedde ett intag. Under medeltiden ombyggdes koret. Det vidgades då till samma bredd som långhuset. Den förändringen kan iakttagas på östra gaveln. - Omkring 1650 utvidgades kyrkan genom en tillbyggnad på södra sidan. Byggnadsmaterial hämtades från Riseberga kloster. J. N. Busmontanus var då kyrkoherde. Det är hans initialer som målats tillsammans med årtalet i ett av valven. En gravkammare för ätten Horn, som då innehade Riseberga, inreddes under korets södra del.

Sakristian tillkom 1763. År 1814 tog man bort vapenhuset på södra sidan och 1817 flyttades klockorna från en stapel till tornet. - År 1901 avlägsnades den utvändiga rappningen.


Restaureringar har skett:

1912 under ledning av M. Dahlander, Örebro. Vid detta tillfälle murade man igen ett rundfönster på långhusets södra vägg, tog upp ett fönster på norra väggen och ett på tornets norra sida. Golvet i koret belades med kalksten och gravhällar. Vid rengöring av valven blev takmålningarna synliga.

1944 renoverades kyrkan med Martin Westerberg, Stockholm, som arkitekt. Den senaste renoveringen skedde 1974, arkitekt då var Jan Helgstrand.

Den trädörr med järnsmide som sitter i södra portalen torde vara kyrkans märkligaste ägodel. Den skall ha tillverkats i Riseberga klosters smedja någon gång på 1100-, 1200-talen.


Inventarier

Den mycket gamla dopfunten torde höra till kyrkans äldsta inventarier.

Av kyrkans tre klockor är "Klosterklockan" den äldsta. Den skall alltså en gång ha ljudit från Riseberga klosterkyrka över vår bygd.

Altaruppsatsen är från 1685 och tillverkad av snickaren Magnus Höök, Riseberga. På denna uppsats har placerats 16 träskulpturer tillverkade omkr. 1450. Målningen i mitten av altaruppsatsen föreställer Frälsaren i Getsemane, träskulpturerna föreställer bl. a. de tolv apostlarna, den Heliga Birgitta och den Heliga Katarina av Alexandria.

Predikstolen, är 1680 skänkt av riksrådinnan Elisabeth Ryning, f. Kurzell, pryds av apostlagestalter, tillverkade 1944 av skulptören 0. Axén. Denne har också skulpterat en altaruppsats som sedan 1970 finns i kyrkskolans kyrksal.

Det Hornska vapnet påminner om en svunnen stormaktstid och dess intresse för kyrkans prydande.

Golvuret kom till kyrkan 1775. - Samma år skänktes brudstolarna av Brita Maria Horn på Riseberga.

Konstverket "Madonnan med Jesusbamet" överlämnades till kyrkan i slutet av 1800-talet av O. G. Hedengren, Riseberga.

Pancien runt kyrkorummets väggar utgörs av dörrarna i en äldre bänkinredning.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-02-24