Högby kyrka

i Linköpings stiftTexten är hämtad ur boken "Våra Kyrkor", Klarkullens Förlag AB, 1990.


Högby kyrka stod klar 1871 och kom då att utgöra gemensam kyrka för Högby och Westra Skrukeby församlingar. De medeltida kyrkorna i dessa båda församlingar revs i etapper under åren 1871-76.

Högby nya kyrka är ca 40 meter lång och 42 meter hög.

Stilhistoriskt sett uppvisar Högby nuvarande kyrka drag av såväl nyklassicism som romansk byggnadskonst.

1949 företogs en genomgripande renovering av kyrkan. Då gjordes den om på sådant sätt, att församlingen fick både "storkyrka" och "lillkyrka" samt gravkapell.

Högby kyrka innehåller en mängd vackra och värdefulla inventarier från, bland annat, de båda medeltidskyrkorna. I "lillkyrkan" återfinns altarskåpet från Högby gamla kyrka (troligen tillverkat i Lilbeck i början av 1400-talet). Där finns också helgonskåp och helgonstatyer. I gravkapellet står altaruppsatsen från Westra Skrukeby gamla kyrka. "Storkyrkan" innehåller exempelvis läktarbarriårerna från Högby gamla kyrka samt en dopfunt från 1100-talets slut.

VÄGBESKRIVNING:
2 km från E 4:ans västra avfart vid Mjölby.

Anfädernas gravstenar vid Högby kyrka.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-08-08