Sköldinge kyrka

i Strängnäs stiftText och bild är hämtad ur boken "Våra Kyrkor", Klarkullens Förlag AB, 1990.
Foto: Christer Björk


I den norra halvan av västra muren, vid huvudingången, finns resterna kvar från den ursprungliga kyrkan som byggdes på 1100-talet, liksom i västra halvan av norra muren. Under 1300-talet byggdes kyrkan ut till sin nuvarande längd då norra skeppet byggdes. Det gamla taket bestod av tunnvalv och byttes ut mot fem tegelvalv i slutet av 1400-talet. 1656 tillbyggdes kyrkan med ett skepp i söder och det Halbonaska gravkoret.

Altarskåpet, med sina flyglar, är ett svenskt arbete från omkring år 1500. Triumfkrucifixet i korets valvbåge är något äldre. En medeltida madonna i trä finns vid dopfunten. Till höger om altaret står en skulptur av Jesu mormor Anna med jungfru Maria i knät, gjord omkring år 1500. Dopfunten ar gjord i sandsten på 1100-talet. Predikstolen kom till vid kyrkans ombyggnad 1656.

Sakristian byggdes 1672. Här finns bl a en s k primklocka som klämtade vid nattvardsmässan. Idag används den för att markera avslutningen av gudstjänsten.

VÄGBESKRIVNING:
Sköldinge ligger c:a en och en halv mil öster om Katrineholm vid väg 55/57.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2005-01-17