Testamente - Lars Persson & Eva Persdotter


Testamente


Lars Persson & Eva Persdotter


Följande testamente skrev Lars Persson och hans hustru Eva Persdotter
den 1 december 1834 i Staffansbo i Åsbo socken, Östergötlands län.

Originalet innehas av Brita Persson.


Testamentet i original, sida 1 och sida 2.


Testamentariskt förordnande.

Emedan Herren ännu förlänar af Underteknade
äkta Makar en någorlunda jämn och god hälsa, samt
sundt förstånd och krafter att vår talan utföra; alltså
hafver vi, efter moget öfvervägande, velat besluta och för-
ordna nedanstående, som är och blifver skall vår yttersta vil-
ja, huru våra Barn, efter vår död, skola fördela
vår nu ägande eller måhända framdeles förvärfda och
tillkomna fasta och lösa Egendom, hellst som densamma
till största delen hvarken är ärfd eller förvärfd, utan
såsom Testamentarisk och med varm hand gifven gåf-
va blifvit oss tilldelad och skänkt af en Broder
och Svåger ifrån Stockholm, och till en del förvärfd
genom egen omtanka och hushållning:
Våra barn, vare sig Son eller Dotter, skola, sedan vi
med en enligt vårt Stånd anständig begravning blifvit
behedrade och all skuld efter oss är gulden, af vårt Bo´s
och vår egendoms oskiftade Behållning, åtnjuta hvar
för sig lika lott; ibland hvilka lottagare vår aflid-
na Dotters Son, nu minderårige Gossen Carl Jacob
Johansson är inbegripen, utan att en eller annan
af våra barn eller arfvingar må detta förordnande
klandra och för hvarandra rubba. Häraf följer tyd-
ligen, att om något bland våra nu lefvande Barn
skulle före oss med döden afgå, och Barn efter dem
lefva,
Skola äfven dessa åtnjuta lika lott, som deras föräldrar
Tillfalligt, om de lefvat i hvilken fäderne eller möderne lott
Desse v¨ra Barnbarn, ett eller flera, må sins emellan
Enligt Landslag fördela.


Denna vår yttersta vilja är i tillkallade vittnens när och
Öfvervaro genom våra namns underskrift styrkt och stad
Fästad i Staffansbo d 1ste December 1834.
Lars Persson     Eva Persdotter
L : P : S            E : P : DAtt ofvanstående äkta makar egenhändigt och otwungit
tecknat sina Bomärken under sina namn och bekänt
deras yttersta vilja vara den, som här ofvan skrifne
Testamentariska förordnande innehåller, det vilje
vi på en gång närvarande vittnen med intyga, och
med liflig Ed, om så påfordrad bekräfta af samma
Ort och Samma dag, såsom förut skrifven står:
Olof Månsson i Lindhult   Anders Göransson i Lindhult
                                        A : G : S


Åter till Index över äldre testamenten.

Åter till Vår Släkthistoria.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-08-08