Huldas first letter

Huldas first letter


Huldas first letter in original, side 1 och side 2.Stockholm 11/6 1891.

My dear nice son!

I guess you ask yourself why I have not written you earlier, the reason is that I had been waiting for a letter from dad, but with no luck. You can not imagine how I worry, if no letter arrives before Sunday, I will write myself, if it did not cost so much I would send a telegram but the cost is about ten crowns. How long do you think you can stay at your Aunt and Uncles home, stay as long as they let you if you want to, be careful so you will not be hurt, is it something you want to have I´ll send it to you, what has happened to the paintings, but how late you came up to Dannemora I hope they did not think you came to late. Now everything is sold except for the taylors table and the shelfs and what I got for it I hardly can tell you the Mirror 12 the Rocking-chair 6 the Sofa 5 and the rest lower, I can tell you that it is so sad to see people bying our things for so little money, I can send you hello from the Anderssons, I visited them on my way back from the hospital were I took Hilda she now is much better in her eyes. I went to Sabbasberg but there they told me to go to the Prinsess Hospital on Hantverkargatan. We have been there every day since Grand mother sends her blessing, as well as aunt Hilda and all your sisters.

Is it as cold in Dannemora as here I think you should have more clothes my dear son! Take god care, be nice and gentle so Aunt Grandmother and Grandfather do not get tired of you how is it with your small cousins, send my best whiches to Mr Seger and Ström.

Send my best whiches to Grandfather Aunt and Uncle I will write them as soon as I get a letter from father right now I do not feel for it.

If you need more money and if you do not have money to the trip home I will send you but do not waste it on something unuseful. Write me so I will know how my dear son is feeling.

Your Mother.

Please be careful to write and spell well.

The same text in Swedish


Stockholm 11/6 1891.

Min kära snälla Gosse!

Du undrar väl på mig som intet skrifver, men orsaken är den, att jag väntat brev från Pappa men förgäfves. Du kan ej tänka dig så ängslig jag är, kommer det intet brev till söndag så skrifver jag, om det intet vore så dyrt skulle jag telegrafera men det går minst på en Tia. Hur länge tror du att du kan få vara hos Farbror och Faster var så länge du kan få såvida du trifs ackta dig väl att du ej går och jör dig något illa, är det något du vill ha så skall jag skicka, hur gick det med dig och taflorna, men så sent du kom fram till Dannemora du kom vel riktigt och störde på qvällen så sent. Nu är allting sålt så när som skräddareborden och hyllfacket men hvad jag fått för det kan man knapt tala om Speglen 13 Gungstol 6 Soffan 5 och allt annat derefter ja vet du det är riktigt tråkigt att se fremmande människor bli egare till våra saker för sådant rampris, jag skall hälsa dig så mycket ifrån Anderssons jag var der ett ögonblick när jag jick från Sjukhuset med Hilda hon är nu mycket bättre i sina ögon. Jag gick till Sabbatsberg med henne der visa di mig till Prinsessans Sjukhus på Handtvärkargatan jag har gått dit med henne om dagarna mormor har varit hemma i natt hon hälsar dig Tant Hilda hälsar dig så mycke alla dina små systrar hälsar dig.

Har ni lika kallt i Dannemora som vi har här då behöfde du mer på dig min kära Gosse! Ackta dig väl, var snäll och lydig så Faster Farmor & Farbror ej tröttnar på dig hur är det med dina små kusiner, hälsa så mycket till Herr Seger & Ström

Hälsa så Hjärtligt till Farmor Faster och Farbror jag skall skrifva till dem så fort jag får bref från Pappa nu har jag intet någon hog

behöfver du Penningar om det fattas till hemresan så skall jag skicka men slarfva intet bort ett enda öre till något onyttigt. Skrif snart så jag får veta hur det är med dig mitt kära barn

Din Moder.

lägg dig vinning om att skrifva Väl och Stafva rätt.


Back to The Emigrant.

Copyright © Håkan Bergström, updated 2003-09-10