Maria Sjöberg

Hon föddes den 8 mars 1793 i Östhammar, Uppsala län. Fadern var sjömannen Samuel Sjöberg och modern Maria Zetterman. Hon döptes till Maria Elisabet och kallades för Maria. Detta vet vi genom att hon undertecknat sin make Nils Lindholms bouppteckning med "Maria".

Den 31 maj 1812, nitton år gammal, lämnade hon Östhammar och flyttade till Stockholm. Fem år senare, i maj månad 1817, återkom hon till sina föräldrar i Östhammar.

Samma år, den 14 oktober 1817, födde hon där sitt enda barn, dottern Emilia Maria Charlotta. Fadern till barnet var Glasmästargesällen Nils Lindholm i Stockholm.

Eftersom de inte var gifta när dottern föddes, så blev hon "kyrktagen såsom hans hustru". Detta skedde i Östhammar.

Maria och dottern bodde kvar i Östhammar de kommande två åren.

På hösten 1819 flyttade hon åter till Stockholm. Hon hade då också med sig sin dotter. Den 30 oktober flyttade de in till Hedvig Eleonora församling och adressen "Nr 13 Kronqvarn". I samma församling bodde också Nils Lindholm, barnets fader.

Maria och Nils var ännu inte gifta. I Husförhörslängden i Hedvig Eleonora församling i Stockholm två år senare, 1819, står det att Maria "kyrktages såsom Glasmästare Ges. Lindholms hustru".

Nils och Maria Elisabet gifte sig i Hedvig Eleonora församling den 9 september 1921. Så här lyder noteringen i Hedvig Eleonora vigselbok:

No 24

Vigde d:9
Sept 1821 af
Test. Adjunkten
Dahlgren

Att Contrahenterne Mästaren vid det hofliga Glasmästare Embetet Herr Nils Lindholm och Jungru Maria Elisabeth Sjöberg

i anseende till Slägt eller Svågerlag, Förlofning med andra, Vederbörandes samtycke. Laga ålder, Sörjestid, Afvittring samt behörigt vittnesbörd, äro hinderlöse att träda med hvarannan i Äktenskap; varder af oss undertecknade, vid ansvar efter Lag, härmed egenhändigt försäkradt. Stockholm den 24 Aug 1821. Han är f: 1792 i Vintrosa, hon är född 1793 8/3; de ägo någorl. Christendomskunskap och god frägd. Hon bor i …… ……. No 1Traktör Tabers hus, och har som Lindholms trolofvade blivit kyrktagen i Östhammar efter flickebarnet Emilia Maria Charlotta f. 14/10 17. Ord hafva de brukat helighets ….., o betygen medföljer.
Johan Peter Norrberg Sven Fernqvist

Originalsidan ur Hedvig Eleonora Vigselbok år 1821.


I januari 1826 blev hon änka då hennes make Nils avled i en ålder av 33 år. Vid denna tid hade han en liten Glasmästerirörelse i kvarteret Blåman nr 12, 13 i Klara församling. Efter makens död drev hon rörelsen vidare fram till 1835 då den lades ner. Den hade då föreståtts av gesällen R. Sunesson.

I hushållet år 1831 fanns också en ettårig fostergosse, en lika gammal barnhusflicka samt lärlingen Nils Westlund, som sedan blev måg i huset.

År 1840 bodde hon hos sin dotter och hennes blivande make i kvarteret Röda Berget i Adolf Fredriks församling.

I slutet av april 1846 ansökte hon om att få komma in Borgerskapets Änkehus i Stockholm. Hon var då bosatt i Klara församling på adressen Hötorget 78. Den 5 november samma år intogs hon på Borgerskapets Änkehus i Adolf Fredriks församling i Stockholm. Hur länge hon bodde på Borgerskapets Änkehus är inte känt.

Hon avled senare på Sabbatsbergs Fattighus i Stockholm den 20 november 1875 i en ålder 80 år, 7 månader och 25 dagar. Hon begravdes den 25 november.

I Död- och begraningsboken finns också en notering om "Ladugårdslandets församling" och en hänvisning till "Andra kyrkans böcker: No 66". Exakt vad dessa noteringar innebär är inte helt klarlagt. Det kan vara så att hon en tid före hon hamnade på Sabbatsbergs Fattighus varit bosatt i Ladugårdslandets församling som på denna tid var en fattig del av Stockholm. Om man tittar i Död och begravningsboken för Ladugårdslandets församling samma år hon avled finns för detta nummer en "Anna Christina Lindholm, född Nilsson, som avled den 20 januari 1875, 64 år gammal". Om detta kan ha varit en släkting till hennes make Nils Lindholm är ännu inte känt. Kanske bodde hon hos denna Anna Christina Lundholm och fick flytta till Sabbatsbergs Fattighus i samband med att Anna Christina avled i januari 1875. Detta är dock ännu inte bekräftat.


Barn:
  • Emilia Maria Charlotta, * 14 oktober 1817, Östhammar.

    Hon födde endast ett barn.


    Åter till antavlan.


    Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2020-07-01