Vapensköld Per Hierta

Föddes den 16 mars 1613. Hans föräldrar var Ryttmästaren Lars (Bengtsson) Hierta och hans hustru Anna Lilliebjelke.

I Svensk biografiskt handlexikon finns följande att läsa om Per:

"Såsom löjtnant vid Erik Oxenstiernas regemente utnämndes H. till ryttmästare vid Vestgöta kavalleri och blef major 1655. Tre år senare befordrad till öfverstlöjtnant, undfick han 1673 fullmakt som öfverste och blef fyra år därefter generalmajor af kavalleriet.

H. var en krigsbuss af den gamla sorten, fosterlandsälskande, tapper och trumpen och från barndomen en afsvuren fiende till danskarna. Dessa hedrade honom med benämningen »Per Näbb», hvilket högligen förtröt H., så att han icke lämnade något tillfälle obegagnadt att bereda sina belackare ett godt kok stryk.

Både hos Carl X och Carl XI stod H. i hög gunst för sin trohet och tapperhet. I slaget vid Lund gaf han ett märkligt prof på bådadera, då han i spetsen för sina vestgötar räddade Carl XI, hvilken omringad af fiender var på väg att bli fången, då H. anlände och, själf svårt sårad, befriade konungen. När Carl efter vunnen seger infann sig hos den gamle krigaren, tackade honom för hans trohet och frågade huru han befann sig, svarade H.: »Bara I viljen låta bli att rida ifrån oss, så är det detsamma, hur det är med mig».

Dagen därpå erhöll H. ett nytt besök af konungen, som hälsade honom som generalmajor, uppmanade honom att sköta sin hälsa och tillade: »Ni kan nu ta afsked och låta er son få regementet och sitta i lugn på ert Häggatorp.» Men då vardt H. riktigt förtörnad, så att Carl, som fann att han tagit honom på orätt sida, småleende svarade: »Var lugn! Ni har tjänt mig alltför väl, för att jag skulle sätta af er», hvilket bragte den gamle till lynne igen.

H. afled på Häggatorp 1693, och blef begrafven i Wedums kyrka.

Gift med Märta Lindelöf ".

Pers hustru, Märta Lindelöf av Kedom , var syster till hans far Lars Hiertas andra hustru, Ingeborg Lindelöf av Kedom.

Hans militära bana:

1642

-

Löjtnant vid Smålands kavalleri.

1643-45

-

Deltog i kriget mot Danmark.

1644

-

Ryttmästare vid Västgöta kavalleri.

1648

-

Deltog i kriget mot Böhmen.

1655

-

Major vid Västgöta kavalleri.

1645

-

Deltog i kriget mot Polen.

1657-66

-

Deltog i kriget mot Danmark, bl a i tåget över Stora Bält.

1658

-

Överstelöjtnant vid Västgöta kavalleri.

1664

-

Överste och regementschef vid Västgöta kavalleri.

1676

-

Deltog i slaget vid Lund den 4 december och blev skjuten genom
armen och träffad av en stöt i ansiktet.

1677

-

Generalmajors avsked.

Han var också populär bland bönderna i sin hembygd. Till hans begravning anhöll arvingarna om att några hundra ryttare skulle paradera men Karl XI svarade: "Såsom detta ståtet alldeles är avskaffat, alltså står denna begäran intet att villfaras".


Se även Riddarhusets "Ätt- och vapendatabas".


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2007-07-20