Pål Olofsson Suhoinen

Pål (Påvel) föddes omkring år 1594 i Savolax, i Finland. Hans föräldrar var Olof Suhoinen och hans hustru Annika Pålsdotter.

Han upptog torpet Lövåsen i Sunne socken, Värmlands län, omkring 1640. Det skattelades till 1/8 skattehemman år 1661.

Pål var gift med Elin Olufsdotter Mänkiläinen.

Äldste sonen Olof Påvelsson tog över Lövåsen efter föräldrarna. Sonen Erik kom till Tväråna genom gifte med en dotter till finnen Påvel Påvelsson Karttuinen. Dottern Marit blev gift och bosatt i Jangshöjden. Hennes make Israel Mickelsson var son till Mickel Larsson, en av de allra första finnarna, som bosatte sig i Fryksdalen. Mickel var född 1592. Jangshöjden var det ursprungliga namnet på Arnstorp.

Han blev på sin ålders höst blind, vilket är noterat i domboken år 1674 nedan.

Han var i livet år 1674 men avled i Lövåsen i Sunne socken omkring år 1680.


Ur Fryksdals härads domböcker, 1602-1700.
(vt=vårting, ht=höstting)

1665 ht
55/
Uppbjudes 1. gången Lövåsen av Olof Pålsson.
1674 vt (15-17/6)
49/
Näst Framwijstes Ett Testamente som Påwel Oluffsson och Hans Hustru Elin Oluffsdotter i Lööfåssen i Sunds Sochen Tu gambla och Alderstegna blinde folk doch afh godt förståndh, hafwa giordt till sin Sohn Oluff Påwelsson och hans hust. Anneka Larsdotter, At emooth dhet dhenne dheras Son efther dheras Astundan in till dheras döder dagh skall dhem skiötha föda och försörja hafwe dhe Testamenterat honom halfhparten afh allan dhen löösöre som i dheras boo finnes och dhe Uthi sitt Ahnletes Swett sigh mädh dhenne dheras Sons flijtige Tillhiälp ifrån dhen tijdh han kunni något Arbete drifwa, Wärfth och icke Ehrfth, sedan och ha han lijka Erfh mädh dhi Andre Syskonen i dhen Andra hälfthen aff lösörenen. föruthan dhetta, woro och icke mindre desse gamble föräldrar benägne at eftherlåta bemälte dheras Son Olufh Påwelsson hans hustru och barn all dhen fasta Egendoom som dhe nu Äga i Löfhåhsen till Ahnseendhe såsom dhe i des Testamente förmäla, at Alt det som ähr Ahnwändt på hemmandet medh däss inkiöpan, Upodlandbe, dhet hafwer mehr bemälte dheras Son Oluff Kostat och i Ty hafwa dhe Ahndre barnen inthet dher Uthi efther Föräldrarnas döödh at få arfiwa Uthan falle dät altsammans Oluff hans hustru barn och Erfhwinger till godo. Till hwilket Testamente Oluffs brodher Erich Påfwelsson och hans Syster Marit i Jangshöiden hafwa icke Uthan skiäl Consentrat Att dhe aldrig skola dher på Thala, hwarföre så frampt dhetta i Lijfstijden oryggat och aff siälfwa Testetoribus mädh döden bekräfthat warder dhet och icke oskiäligen afh dhenna Rätten fast Stadigt dömdt.
Av testamentet framgår att sonen Olof varit den drivande kraften bakom köpet och uppodlandet av Lövåsen, fastän Påvel stod för nybygget de första åren i egenskap av husfader. Olof tog också hand om föräldrarna på deras ålderdom och skulle som er sättning få halva deras lösöre.
Trots testamentets fasta ord att brodern och systern samtyckt och aldrig skulle ens tala mer om det, har tydligen oenighet uppstått efter föräldrarnas död. Vid ett ting år 1683 träffar vi syskonen till arvförlikning. Rätten använder följ. ordalag:
1683 vt
45/
Inkommo för Rätten Syskonen Erich Påfwelsson i Twäråhna och Fryckzende Sn samt Systeren hu Marit i Jangshögden Sunds Sn och blefwo ernligen genom handräckning medh sin Broder Olof Påfwelsson i Löfåhsen förlijkte öf r dess föräldrars Testamente, som å tinget Ao 1674 d. 15 Junij stadfäst ähr, att Oloff af godh wilje gifwer Broderen Erik 10 RDr och Systren Hu Marit 5 Rdr m. Spec. ähn, till hwad han tillförndhe uthgifwit haf r hwar medh dhe sedan afstå och uphäfwa alt wijdare åtahl på arff effter sina föräldrar i löst och fast och dett oklandrat nu och framdeles honom Oloff Påhlsson unna och tillstå, hwilket ock Rn på begeran dem till rättelse framdeles stadfäste och approberade.”
1694 ht
??/ Olof Påhlsson
i Löfåsen upbödh nu samma 1/4 skattehem:t Löfåsen efter han dett fått först af sina föräldrar genom testamente approberat på tinget d. 15 juni 1674. Jemvehl hans syskon honom dhett uplåtit moth 10 RD:s betalning till brodern Erik Påhlsson i Tväråna (Östmark) och 5 RD:r till systern hru Marit Påhlzdotter i Jangzhöjden (Arnstorp Sunne) / den Olof sadhe sig aflagdt och lofwadhe till her näst dherpå upwijsa Q:ts/ effter Tingz resolution d. 14 juni A:o 1683. 1696 ht (2-6/10) 9/ Fasta (lagfart) på Lövåsen för Olof Pålsson. (son till Pål)


Källor:
http://web.telia.com/~u25008649/farmor2.htm,
http://hem.bredband.net/zetgun/gz/
http://hem.passagen.se/keas/data/pea6445d4.html


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2005-09-19