Erik Pålsson Suhoinen

Erik föddes ca år 1635 i Lövåsen i Sunne socken, Värmlands län. Hans föräldrar var torparen Pål (Påvel) Olofsson Suhoinen och hans hustru Elin Olofsdotter Mänkiläinen.

Erik kom till Tväråna på 1660-talet och blev bonde i Tväråna, som efter honom fick det finska namnet Suhola.

Han var gift med ...... Pålsdotter Karttuinen.

Sonen Erik Eriksson blev ny husbonde på gården efter fadern. Sonen Hindrik Ersson flyttade till Puranstorp (Purala) i Östmark och hans son Johan Hindriksson Suhoinen kom till Hollandstorp (Hollanti) i samma socken, där han troligen bodde på gården Prinstorp, vars finska namn Ala-Suhoinen fortlevt till våra dagar. En dotter till Erik Påvelssons son Mattes, Sara Mattsdotter (1705-1778) blev gift med Sigfrid Eriksson Häck (Häkkinen) i Mulltjärn i Östmark. Mattes son, Mårten Mattsson, f 1713 kom troligen till Grue socken i Norge, där han blev Frysjöbergs förste bebyggare.

Erik avled år 1707 i Tväråna, Fryksände socken, Värmlands län. Han var då omkring 72 år gammal.


Ur Fryksdals härads domböcker, 1602-1700.
(vt=vårting, ht=höstting)

1669 ht
17/
Husfinnen i Tväråna Nils Persson har dött, efterlämnande en broder i Finland. Bofaste finnen Erik Pålsson i Tväråna skall för ett års tid ta hand om den dödes fordringar hos följande: Simon Hiran, Pelle Hiran, Erik Ojen, Per Ojen d.ä., Tomaas Påhällan, Anders Håtack, Anders Bengtsson, Örjan Hamelan, Sigfrid vid Springsjön, Samuel Matsson, Johan Köper, Lasse Knutsson, Olov i Lövåsen och Lasse Morten. Den dödes syskonebarn Henrik Henriksson, husfinne i Gällinge (Nås, Dalarna), skall ombesörja rågskörden och överlämna den till Erik Pålsson.
1671 vt
32/
Erik Pålsson i Tväråna skall till Sörmark och Millmark erlägga 40 mk i bördepengar för den mark, varå Tväråna upptagits av hans svärfader Pål Kart.
33/ Fasta (lagfart) på Tväråna för Erik Pålsson. Samtidigt anges gränserna för torpet, som är upptaget år 1652.
1674 vt (15-17/6)
??/ Påfwel Olofsson och hans hustru Elin Olofsdotter i Lööffåsen (Lövåsen) i Sunds (Sunne) Socken, gamla och åldersstigna blinda folk, testamentera till sin son Oluff Påfwelsson och hans hustru Anneka Larsdotter halvparten af deras lösöre, lika arv med syskonen i den andra halvparten lösöret samt all den fasta egendom de äga i Lööffåsen mot försörjning i deras lifstid. Oluffs broder, Erich Påfwelsson och hans syster Marit i jangshöiden hava gått med på att aldrig tala på detta testamente.
1683 vt
45/
Inkommo för Rätten Syskonen Erich Påfwelsson i Twäråhna och Fryckzende Sn samt Systeren hu Marit i Jangshögden Sunds Sn och blefwo ernligen genom handräckning medh sin Broder Olof Påfwelsson i Löfåhsen förlijkte öf r dess föräldrars Testamente, som å tinget Ao 1674 d. 15 Junij stadfäst ähr, att Oloff af godh wilje gifwer Broderen Erik 10 RDr och Systren Hu Marit 5 Rdr m. Spec. ähn, till hwad han tillförndhe uthgifwit haf r hwar medh dhe sedan afstå och uphäfwa alt wijdare åtahl på arff effter sina föräldrar i löst och fast och dett oklandrat nu och framdeles honom Oloff Påhlsson unna och tillstå, hwilket ock Rn på begeran dem till rättelse framdeles stadfäste och approberade.
1688 vt
56/
Erik Pålsson anser sig ha för litet utrymme, men bolbyarna Millmark och Sörmark håller fast vid överenskommelsen av år 1652.
1689 vt
41/
Halsten Håkansson i Millmark, Nils Persson i Sörmark, Olof Jönsson ib och Per Persson ib tvistar på egna och grannarnas vägnar med Mårten Putten på N.Röjdåsen och Erik Pålson i Tväråna om åverkan över bygränsen. Syn skall förrättas på tvisteplatsen.
52/ Erik Pålsson i Tväråna bötar för uteblivande mot åborna i Millmark och Sörmark i mål om olaga fallhygge.
1690 ht
28/
Syn har förrättats i gränstvist mellan Sör- och Millmark och avgärda finnhemmanet Tväråna i närvaro av Nils Pålsson, Olof Jönsson, Jon Halvardsson, Jon Bengtsson och Per Persson i Sörmark, Halsten Jonsson, Erik Jonsson, Per Jonsson, Per Olofsson, Nils Bondesson och Halsten Håkansson i Millmark samt Erik Pålsson i Tväråna. Den sistnämnde befinnes enligt tidigare domar skyldig att ersätta bolbyarna för ´ åverkan över gränsen.
1691 ht
73/
Man skall utreda på vems ägor Erik Pålsson i Tväråna huggit fall.
1692 vt
38/
Gränsen mellan Sör- och Millmark samt Tväråna skall rättas till. Åborna i de förra hemmanen har tagit rågen från ett fall hugget av Erik i Tväråna.
1694 ht (2-6/10)
??/
Olof Påhlsson i Löfåsen upbödh nu samma 1/4 skattehem:t Löfåsen efter han dett fått först af sina föräldrar genom testamente approberat på tinget d. 15 juni 1674. Jemvehl hans syskon honom dhett uplåtit moth 10 RD:s betalning till brodern Erik Påhlsson i Tväråna (Östmark) och 5 RD:r till systern hru Marit Påhlzdotter i Jangzhöjden (Arnstorp Sunne) / den Olof sadhe sig aflagdt och lofwadhe till her näst dherpå upwijsa Q:ts/ effter Tingz resolution d. 14 juni A:o 1683.


Källor:
Gunnar Almqvists: "Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1602-1700". Olov Olovssons "Finska släktnamn", http://web.telia.com/~u25008649/farmor2.htm, http://www.eidskogslekt.no/hele/p488.htm#i24351


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2005-09-14