Elin Olofsdotter Mänkiläinen

Hon föddes omkring år 1600, troligen i Finland. I vissa källor anges att hennes finska släktnamn skulle ha varit Haljainen. Vilket som är det riktiga är ännu ej fastställt.

Hon var gift med Pål Olofsson Suhoinen och de var bosatta i Lövåsen, Sunne socken, Värmlands län.

Äldste sonen Olof Påvelsson tog över Lövåsen efter föräldrarna. Sonen Erik kom till Tväråna genom gifte med en dotter till finnen Påvel Påvelsson Karttuinen. Dottern Marit blev gift och bosatt i Jangshöjden. Hennes make Israel Mickelsson var son till Mickel Larsson, en av de allra första finnarna, som bosatte sig i Fryksdalen. Mickel var född 1592. Jangshöjden var det ursprungliga namnet på Arnstorp.

Hon blev på sin ålders höst blind, vilket är noterat i domboken år 1674.

Hon avled, också enligt notis i Fryksdals Härads Dombok, i Lövåsen, Sunne socken, år 1683.


Barn:
 • Olof, *1621/25 ?. 1)
 • Erik, * ca 1635, Lövåsen, Sunne.
 • Marit, * 16??, ?. 2)

  1) Död 1710.
  2) Gift och bosatt i Jangshöjden. Hennes make var Israel Mickelsson.


  Ur Fryksdals härads domböcker, 1602-1700.
  (vt=vårting, ht=höstting)

  1674 vt (15-17/6)
  49/
  Näst Framwijstes Ett Testamente som Påwel Oluffsson och Hans Hustru Elin Oluffsdotter i Lööfåssen i Sunds Sochen Tu gambla och Alderstegna blinde folk doch afh godt förståndh, hafwa giordt till sin Sohn Oluff Påwelsson och hans hust. Anneka Larsdotter, At emooth dhet dhenne dheras Son efther dheras Astundan in till dheras döder dagh skall dhem skiötha föda och försörja hafwe dhe Testamenterat honom halfhparten afh allan dhen löösöre som i dheras boo finnes och dhe Uthi sitt Ahnletes Swett sigh mädh dhenne dheras Sons flijtige Tillhiälp ifrån dhen tijdh han kunni något Arbete drifwa, Wärfth och icke Ehrfth, sedan och ha han lijka Erfh mädh dhi Andre Syskonen i dhen Andra hälfthen aff lösörenen. föruthan dhetta, woro och icke mindre desse gamble föräldrar benägne at eftherlåta bemälte dheras Son Olufh Påwelsson hans hustru och barn all dhen fasta Egendoom som dhe nu Äga i Löfhåhsen till Ahnseendhe såsom dhe i des Testamente förmäla, at Alt det som ähr Ahnwändt på hemmandet medh däss inkiöpan, Upodlandbe, dhet hafwer mehr bemälte dheras Son Oluff Kostat och i Ty hafwa dhe Ahndre barnen inthet dher Uthi efther Föräldrarnas döödh at få arfiwa Uthan falle dät altsammans Oluff hans hustru barn och Erfhwinger till godo. Till hwilket Testamente Oluffs brodher Erich Påfwelsson och hans Syster Marit i Jangshöiden hafwa icke Uthan skiäl Consentrat Att dhe aldrig skola dher på Thala, hwarföre så frampt dhetta i Lijfstijden oryggat och aff siälfwa Testetoribus mädh döden bekräfthat warder dhet och icke oskiäligen afh dhenna Rätten fast Stadigt dömdt.
  Av testamentet framgår att sonen Olof varit den drivande kraften bakom köpet och uppodlandet av Lövåsen, fastän Påvel stod för nybygget de första åren i egenskap av husfader. Olof tog också hand om föräldrarna på deras ålderdom och skulle som er sättning få halva deras lösöre.
  Trots testamentets fasta ord att brodern och systern samtyckt och aldrig skulle ens tala mer om det, har tydligen oenighet uppstått efter föräldrarnas död. Vid ett ting år 1683 träffar vi syskonen till arvförlikning. Rätten använder följ. ordalag:  Källor:
  http://web.telia.com/~u25008649/farmor2.htm
  http://hem.bredband.net/zetgun/gz/
  http://hem.passagen.se/keas/data/pea6445d4.html


  Åter till antavlan.


  Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2005-09-20