Eric som Lantvärnist


År 1808 var ett oroligt år i Europa. Vid årets början låg Napoleons Frankrike i krig med både Sverige och England. Den svenska kungen Gustaf IV Adolfs utrikespolitik innebar att Sverige och England hade starka handelsförbindelser. Detta gynnade speciellt England i kriget mot Napoleon. Under våren 1808 ingick den ryska Tsaren Alexander I i allians med Napoleon. De krävde nu att Sverige skulle upphöra med sina handelsförbindelser med England. Gustaf IV Adolf ansåg dock inte att oron i Europa berodde på Sveriges handelsförbindelser utan på Napoleon själv. Som svar på detta anföll Ryssland, utan krigsförklaring, det då svenska Finland. Sverige stod nu inför ett tvåfrontskrig, vilket den 60 000 man starka krigsmakten var otillräcklig att klara av.

För att stärka den svenska armen lät Gustav IV Adolf, den 14 mars 1808, skriva ut ett lantvärn som skulle omfatta 30 000 man. Lantvärnet skulle bestå av ogifta män i 18-25 års åldern. Truppernas utrustning var i stor utsträckning bristfällig, bl a skaffades beklädnad främst genom frivilliga lokala insamlingar

Samma år, 1808, tjänstgjorde Eric Wahlström som dräng hos arrendatorn Erik Matson på Tomta gård i Rasbo socken i Uppsala län. Erik Matson hade vid denna tid tre drängar anställda på sin gård, vilkens storlek uppgick till 1 Mtl (mantal).

I enlighet med kungens order, så upptecknades den 28 mars 1808, en sk. Anteckningsrulla i Rasbo socken. Rullan skulle sedermera ligga till grund för uttagningen av lantvärnet. I rullan antecknades alla ogifta män mellan 18-25 år som bodde eller befann sig i socknen. Uppgifterna togs huvudsakligen direkt från kyrkobokföringen. Anteckningsrullor upptecknades nu sockenvis i hela landet.

I rullan från Rasbo socken upptas 108 män. Bland dem, två drängar ifrån Tomta; Eric Wahlström, 23 år och Erik Matson, 22 år. Båda uppgavs ha en "god kroppsbyggnad och god fragd".

Den 29 mars uttogs, i en rulla, de som ifrån Rasbo socken blivit utsedda till lantvärnstjänst. Bland de uttagna fanns Eric Wahlström, dock ej den andra drängen från Tomta. Rullan lästes upp i Rasbo kyrka söndagen den 1 maj. Jämte alla namnen på de uttagna, meddelades även att de skulle vara redo att samlas då "termin därtill genom kungörelse från predikstolen framledes utfästes". Redan följande söndag kom denna "termin" att utfästas.

Den 3 maj utskrevs ytterligare en rulla över dem som var uttagna till lantvärnstjänst. Denna rulla lästes upp i Rasbo kyrka söndagen den 8 maj, då man ännu en gång kungjorde namnen på de uttagna och även meddelade att de skulle "inställa sig i Enköping den 12 i denna månad".

Eric blev tvungen att, tillsammans med de övriga lantvärnsmännen, bege sig till Enköping. Där blev han, den 17 maj, inmönstrade som lantvärnssoldat nr 9 vid 1:a Bataillonens 2:a Kompani av Uplands Kongliga Landtvärns Brigade. Baron A U Wrangel blev hans bataljonschef. Rullan av dato den 3 maj kompletterades senare med uppgiften om soldatnumret.

Den 18 maj blev Eric åter inmönstrad vid Uplands Landtvärns 1:a Bataillons 2:a Kompani, enligt ännu en rulla. Anledningen därtill är okänd.

Enligt Orderjournalen för 1:a Bataillonen fick soldaterna den 31 maj 1808 kl. 07.00 "om aftonen" sin första avlöning. Det var dock ej noterat hur stor avlöningen var.

Den 31 maj upprättades vid Landskontoret på Uppsala slott, en March Route (order) för första och andra kompaniet av Erik af Vetterstedt. March Routen anlände, enligt orderjournalen, till Enköping och chefen för första Bataillonen den 1 juni. March Routen innehöll marschvägén från Enköping via Grisslehamn till Eckerö på Åland.

Den 2 juni avmarscherade första Battalionen, bestående av en Batallionschef, 12 kompaniofficerare, 3 i staben, 20 underofficerare och omkring 480 lantvärnssoldater, från Enköping. Första dagens vandring gick till Lörsta och omkringliggande byar i Näs socken. Den 3 juni vidare, via Uppsala, till Marma i Lagga socken. I Marma stannade man till den 5 juni för att ta en "rastdag". De båda första marschdagarna startade, enligt March Routen, "kl 5 om morgonen". Den 5 juni fortsatte marschen till Rimbo och den 6 juni vidare till Kragsta och Svanberga för att övernatta i Stabby. I Stabby tog man en andra rastdag. Den 8 juni nådde man, via Trästa, fram till Grisslehamn, där man övernattade för att dagen därpå överskeppas till Eckerö på Åland.

Bataljonen stannade endast några dagar på Åland och fortsatte sedan med båt till Finland. När de på morgonen den 21 juni skulle landstiga utanför Åbo mötte de genast på ryska trupper. De fick nu utkämpa sin första strid. Den ryska truppen var dock så stor att battalionen inte kunde nå fram till Åbo fästning utan fick retirera och återsegla mot Åland. Vid slaget blev endast en dödad och en "bleserad" i Erics kompani.

Den 1 juli landsteg de åter på Åland, vid Färsund, och marscherade sedan 2 mil till Hammarlanda socken och Näfsby by, där kompaniet slog läger. Om striden utanför Åbo och om återkomsten till Åland berättar Eric i sitt brev till sina föräldrar som han skrev från Åland den 5 juli 1808.

För att kunna överskåda de förluster som lidits vid striderna i Finland, skedde, den 12 juli 1808, på "Kungliga Majestätets Befallning" en registrering av befäl och soldater vid 1:a Batallionens 2:a Kompani. Däri upptas som nr 9: Eric Brun, 5 fot och 8 /2 tum (169 cm), född 1785, ogift. Han nämns nu för första gången i rullorna vid sitt soldatnamn: Brun.

Vad som hänt Eric och hans kompani under hösten 1808 är ej känt. Man kan förmoda att fler strider mot ryssen förekommit då denne landsteg på Åland. I februari månad 1809 torde strider ha förekommit då ett meddelande från batallionen i slutet av februari meddelar att Batallionschefen Baron A U Wrangel avlidit den 24 februari 1809.

Den 7 mars 1809 upptecknas åter en manskapsrulla, förmodligen för att se över förluster av manskap vid de senaste striderna. I Rullan upptas nr 9 Eric Brun som närvarande vid första kompaniet. Denna förflyttning från andra till första kompaniet berodde troligtvis på den omorganisation av Upplands Lantvärns 1:a och 2:a Batallioner som genomfördes under senhösten 1808.

I ett andra brev till sina föräldrar, daterat i Norrtälje Stad den 14 juni 1809, berättar Eric att alla hans kamrater är på kanonsluparna och att det bara är sjuka kvar. Vidare berättar han att han varit sjukvakt i 5 veckor med 9 skadade. Han skriver också att så snart han kommer "härifrån" så kommer även han på kanonsluparna. Detta tyder ev på att Eric själv varit skadad och då han tillfrisknat har han troligen avdelats som sjukvakt. Han skriver också att av de som uttogs,till lantvärnister från Rasbo är det endast, förutom han själv, en kvar. Till sin bror meddelar Eric att Frans Flink blev fången på Åland under vintern.

Efter det att freden med Ryssland slutits den 17 september ar 1809, lämnade de flesta sin tjänstegjöring som lantvärnister för att återvända till sina hem. Även Eric återvände hem, dock ej till Erik Matson på Tomta utan till sitt föräldrahem på Åknarby i Dannemora socken. Han kvarstod dock som lantvärnist till den 2 januari 1810 då han, enligt noteringar i rullan från den 7 mars 1809, "uttagit kungörelsen".

I husförhörslängderna i Dannemora socken för åren 1812-1818 står antecknat om Eric: "varit lantvärnist men förblifvit vid fin form och huld".Åter till Lantvärnisten.

Åter till Vår Släkthistoria.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-02-07