Nils Lindholm

Nils föddes som Nils Nilsson den 13 februari 1792 i en stuga på Linnebergs ägor i Vintrosa socken, Örebro län.

Han var fjärde och näst yngsta barnet till skräddaren Nils Jönsson och hans hustru Brita Pehrsdotter. Han döptes fyra dagar efter födseln, den 17 februari. Modern var vid denna tid 36 år gammal.

Han bodde hemma hos sina föräldrar till år 1809, då han som sjuttonåring flyttade till gården Lagersberg i Rytterne socken, Örebro län. Där hade han fått plats hos Mademoiselle M.G. Lund. Han blev noterad som "Gossen Nils Nilsson". Två år senare, år 1811, fick även hans tre år yngre bror plats hos Mademoiselle M.G. Lund.

I och med att Mademoiselle M.G. Lund lämnade gården Lagersberg år 1812 och flyttade till Stockholm, lämnade också bröderna Nils och Erik gården. Erik flyttade åter hem till föräldrarna Nils Jönsson och Brita Pehrsdotter på Linnebergs ägor i Vintrosa. Nils däremot flyttade även han vidare till Stockholm. Om detta hade något med ägarinnans flytt till Stockholm att göra finns inga noteringar om.

Den 6 mars 1812 flyttade han in till Hedvig Eleonora församling i Stockholm. Han är vid inflyttningen noterad som "Skräddarlärling Nils Lindholm". Han flyttade in till "Doctor Bergström". Hans flyttatest från Rytterne församling var daterad den 13 februari 1812.

Den 30 oktober samma år, 1812, inflyttade drängen Henrik Larsson Lindholm till samma adress som där Nils bodde. Henrik var även han född i Vintrosa och det var också därifrån han inflyttade. Henrik är inte syskon till Nils men om de är släkt på annat sätt är inte känt.  

I början av år 1816 bodde han fortfarande i Stockholm men hade då ändrat yrkensinriktning. Han benämndes nu som "Glasmästaregesäll".

I juli samma år flyttade han vidare till Åbo i Finland. Han vistelse i Åbo blev inte lång för redan den 16 november 1816 återvände han till Sverige. Han fick då anställning hos Glasmästare Apelgren i St. Olai församling i Norrköping, Östergötlands län. I Norrköping stannade han drygt en månad för att, den 24 december 1816, flytta tillbaka till Stockholm, då till Katarina församling.

Den 7 mars flyttade han in till Katarina församling i Stockholm. Han hade då fått tjänst som gesäll hos Glasmästare Lund. I Katarina församling stannade han i drygt två år.

Den 2 juli 1819 flyttade han in till "Glasmästare Söderbergs hus" i Hedvig Eleonora församling i Stockholm.

Han var vid denna tid ännu ogift, men trolovad med pigan Maria Sjöberg från Östhammar, Stockholms län. Med henne hade han också dottern Emilia Maria Charlotta, 1,5 år gammal.

Eftersom de inte var gifta när dottern föddes, så blev Maria i Östhammar "kyrktagen såsom hans hustru" efter dotterns födelse.

Senare samma år, i oktober 1819, flyttade även fru och dotter in till Hedvig Eleonora församling i Stockholm.

Nils och Maria Elisabet gifte sig i Hedvig Eleonora församling den 9 september 1821. Så här lyder noteringen i Hedvig Eleonora vigselbok:

No 24

Vigde d:9
Sept 1821 af
Test. Adjunkten
Dahlgren

Att Contrahenterne Mästaren vid det hofliga Glasmästare Embetet Herr Nils Lindholm och Jungru Maria Elisabeth Sjöberg

i anseende till Slägt eller Svågerlag, Förlofning med andra, Vederbörandes samtycke. Laga ålder, Sörjestid, Afvittring samt behörigt vittnesbörd, äro hinderlöse att träda med hvarannan i Äktenskap; varder af oss undertecknade, vid ansvar efter Lag, härmed egenhändigt försäkradt. Stockholm den 24 Aug 1821. Han är f: 1792 i Vintrosa, hon är född 1793 8/3; de ägo någorl. Christendomskunskap och god frägd. Hon bor i …… ……. No 1Traktör Tabers hus, och har som Lindholms trolofvade blivit kyrktagen i Östhammar efter flickebarnet Emilia Maria Charlotta f. 14/10 17. Ord hafva de brukat helighets ….., o betygen medföljer.
Johan Peter Norrberg Sven Fernqvist

Originalsidan ur Hedvig Eleonora Vigselbok år 1821.


I Handelskollegiums förteckning över "Borgare som vunnit burskap i Stockholm" finns Nils med. Han vann burskap den 30 november 1819. Han kunde efter detta datum titulera sig som "Glasmästare".

Nils avled den 19 januari 1826, endast 33 år gammal. Han bodde vid denna tid på adressen Profossgatan, nuvarande Majorsgatan, i Hedvig Eleonora församling i Stockholm. Han avled av lungsot och begravdes den 26 januari.

Vid denna tid hade han också en liten Glasmästerirörelse i kvarteret Blåman nr 12, 13 i Klara församling. Hans hustru fortsatte att driva rörelsen vidare efter Nils död.

Den 4 april 1826 förrättades bouppteckning efter Nils. Bouppteckningen godkändes den 17 april av hans änka Maria.

Bouppteckningen - Sida 1, Sida 2.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2017-08-11