In English - På Engelska
Nils Hansson

Nils föddes ca år 1570 i Bossarby Sörgård i Dannemora socken, Uppsala län. Hans föräldrar var bonden Hans Olsson och hans hustru Maritt.

Efter sina föräldrars bortgång ärvde han en tredjedel av Sörgården i Bossarby, dvs 2 öresland. Nils köpte senare även brodern Lars andel.

Han gifte sig med sin hustru Anna omkring år 1590.

Nils och Anna fick minst 4 barn. Dottern Karin gifte sig med Måns Johansson som senare prästvigdes och tog sig namnet Magnus Petri. (Se kommentaren nedan om Magnus Petri och även hans hustru Anna ).

Nils brukade Bossarby Sörgård i hela sin levnad. Förutom att vara Bonde var han även Tolvman och Ryttare i Svenska armen. Även hans son Lars Nilsson var knekt i Svenska armen.

Han bodde i Sörgården i Bossarby, Dannemora socken, till sin död år 1644 eller år 1645.


Roteringslängd 1631:"Dannemora, Bussarby. Nils Hansson, Ryttare med mågen och sonen till drängar".

I Dannemora sockens Dombok den 22 oktober 1632 står följande: "Blef dömt emellan Nils Hansson i Bossarby och hans sonhustru Margareta i Bräcksta anlangande den ränta som Nils uppå sin rustningshäst hafver wilken honom besitter. Nemerligen emedan icke befans och Nils Hansson icke hade, som dock hustru Margareta föregaf bortgifvit sin rustningsränta till sonen när han utdrog, utan allenast honom för en sventjänare (den gamla benämningen för en lejd karl till ryttare rote) brukar". Alltså skulle Nils Hansson efter förut gjort avtal med sonen njuta endast halva räntan och den andra halvan hans sonhustru Margareta.

Nils var måg till Per Olofsson i Österekie (troligen Österrike i dag) i Vendels socken, Uppsala län.

I Vendels sockens dombok den 8 maj 1637 står följande: "Nils Hansson i Bossarby, Dannemora socken kärade till Mårten Olofsson och hans fader Olof Andersson, Österekie om det hemman de besitta. Nämligen sen broders död efter Per Olofson, som var Nils hustrus fader. Då såg man i salig Erik Hinderssons dombok att Olof Anderssons fader Anders Olofsson fick dom år 1569 att besitta hemmanet nu som tillförende. Men det hus som hans moders broder Clas ägde skall han betala Clas´s barn. Mårten lade också fram ett gammalt jordebrev, som var mycket illa medfaret, de skulle se om det gick att läsa".

År 1645 10 februari: "Kom till rätten Hans Persson i Bennarby uti Dannemoras socken och lät förnimma, på sin sons vägnar, det Olof Hansson på Löten uti Lövstads socken vill sälja sin del uti Bussarby. Och hade uppburit 3 dal. kopparmynt av sin salig broder Nils Hansson. Uti bemälte svägerska Anna är hemmanet 6-öresland. Denne Nils Hansson föregavs på sitt yttersta hava givit sin gifta dotter Karin den delen han av sin broder Lars inlöst, nämligen 2-öresland och därvid förbigånget sina omyndiga sonebarn, vilkas fader dog i fiendeland. Men uti denna sak gavs dilation (anstånd) emedan Olof på Löten, barnens målsman, inte tillstädes var. Ej eller voro de tillstädes som åhörde Nils Hansson giva bemälte 2-öresland till sin dotter. Det skulle också rannsakas om Nils Hansson hade laga fång uppå den jorden, han köpte av sin broder".

Dannemora Ting 10 juni 1645: "Kom för Rätten sal. Nils Hanssons i Bossarby måg Olof Matsson och begärde att Rätten sentens och dom uppå det testamente, som hans bemälte svärfader sina döttrar givit haver, nämligen 2-öresland jord mibidem, inköst av sin broder Lars Hansson för tvenne daler silvermynt, 2 daler och 3 daler kopparmynt, järngryta för 1 daler, humle ½ ly., l st kviga om 1 ½ år och i vännegåva 1 tunna korn; och alldenstund ingen av dem, som tillstädes voro när så testamentet gjordes, inte med eras lagliga ed bekräfta ville detta, blev testamentet ogillat. Men Olof i Löten var ej heller nu tillstädes och fördenskull kunde intet vidare om hans andel i hemmanet företagas, om han den lagligen ville sälja eller ej".

Dannemora ting 30 oktober 1645 står följande: "Kom för Rätten Olof Hansson på Löten och uti egen person bekände sig vilja sälja till sina brorsbarn sin del i Bossarby - 2-öresland. Och i samma sinne begärde värdering och det befanns på honom belöpa 40 daler gott mynt. Därpå han inför rätten tog av fyra brorsbarn ett silverbälte. NilsHanssons döttrar, Karin och Maria klandrade att göra fullest emot sin broder, skola de och lika tillhopa lösa sina brorsbarn - och om de ej kunna bägge på hemmanet förlikas att bruka halvparten så gånge och lott dem emellan. Härmed togo de avsked och åtnöjdes".

Dannemora ting mars 1647 står följande: "Kom för Rätten Karin Nilsdotter i Bossarby och Dannemora Socken och gjorde kunnigt: hennes salig fader haver henne på sitt yttersta, liggande på sin sotesäng. givit henne jorden och lösöret tillfullo efter honom i bemälte hemman, men hennes syskon ville det inte bestå. Pastor herr Nils vittnade" (om salig Nils Hanssons yttranden vid hans sista nattvardstillfälle). A. G. Holmkvists anteckningar till dessa noteringar är "Vad jag kan förstå dömde tinget att lösöret gick till henne, men jorden skulle gäldas med full betalning till Nils sonebarn, eftersom de närmare äro. Denna sista mening i domboken är mycket svår att tyda".


Kommentar: Ovanstående är sammanställt efter information från Annelie Häggkvist i Sala som också har Nils Hansson som anfader. Se vidare information om Annelies släktgren på sidan om Karin Andersdotter, född 1682.
Hon har i sin tur hämtat information från A. G. Holmkvists anteckningar om kyrkoherden Magnus Petris släkt från 1933. Hans material finns bevarat på Landsarkivet i Uppsala.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2002-04-18