Gunilla Bengtsdotter

Gunilla föddes år 1612 i Berg i Väse socken, Värmlands län. Hennes föräldrar var Bonden Bengt ……… och hans hustru Ramfrid ………

Hon gifte sig år 1630 med Anders Hallorsson. Med sin make Anders bodde hon senare på gården Hammar i samma socken, där maken var Rättare. De flyttade med tiden tillbaka till Gunillas fädernegård Berg, som de också brukade i resten av levnad.

Gunilla är också stammoder för släkten Bergius. På de grenen finns även Gustaf Fröding.

Hon avled på gården Berg i Väse socken den 3 juni 1699. I dödsboken i Väse socken står följande skrivet: "hustru Gunilla Bengtsdotter född 1612 kom i äktenskap 1630, död d. 3 Juni, ligger i kyrkan näst efter koret i stora gången."


Barn:
 • Ingeborg, * 1630, Väse.
 • Per, * 1645, Väse.
 • Bengt, * födelsedata okända, Väse.
 • Anders, * födelsedatum okänt, Väse.
 • Erik, * födelsedatum okänt, Väse.
 • Lorens, * födelsedatum okänt, Väse.

  Av sönerna blev Bengt kyrkoherde i Nyed och tog sig namnet Bergius och är anfader till Gustaf Fröding. Bengts Herdaminne följer nedan. Anders rådman i Filipstad. Erik rådman i Karlstad. Lorens borgmästare i Eksjö.

  Ur Karlstads stifts Herdaminnen - Kyrkoherdar i Nyeds pastorat.

  BENEDICTUS ANDREÆ BERGIUS.
  1668-1682.

  F. i Berg, Väse, son till rättaren på Hammars gård, kyrkvärden Anders Hallorsson och Gunila Bengtsdotter. Till Karlstads skola, stud. i Uppsala 1652 4/6, bokhållare hos brukspatronen och borgmästaren i Karlstad Henrik Hermansson Kolthoff, åter i Uppsala 1656, då han kallade sig Bergman, sedan Bergius, ibland stavat Berghius, disp. pro ex. i april 1664 (Tres questiones philosophicae. Pres. Martin Brunnerus) och pro gradu s. å. 7/12 (Aphorismi politiei adumbrantes naturam electionis & successionis. Pres. Peter Liungh), fil. mag. s. å. 16/12, prv och av K. M:t utnämnd till kh i N. 1667 2913, tilltr. 1668, orator på prästmötet 1668 och concionator 1670 och 1679. Död "genom ett ovarsamt åderlåtande"l) 1682 20/12, begr. i N. 1683 18/8.

  Genom äktenskapet med sin förre principal Henrik Kolthoffs änka och genom därefter gjorda förvärv blev B. B. bruksägare i ganska stor skala. Sålunda köpte han 3/4 i Mölnbacka nedre hammare i Nedre Ullerud 1670 av sin svåger, kh i Nor Matthias Erlandi Norenius, och vid ung. samma tid köpte han Lindfors hammare i N. av sin styvson Herman Kolthoff. Tidigare ägde han bl. a. Forsnäs hammare och Alstrums bruk i Alster, Böckelshammaren och Mångshyttan i N. jämte en del gårdar. Att skötseln av dessa tog tid och krafter i anspråk är visst. Än måste nybyggen planeras och reparationer utföras, än måste processer om kolskogar skötas och mycket annat, som hörde till brukspatronens yrke. Mölnbacka hammare var vid förvärvet mycket förfallen och måste iståndsättas med stor kostnad.2) Böckelshammaren härjades av brand natten till den 4 mars l668 "med allt innanrede så att ingen träflis blev behållen. varken av hus eller redskap."3) Samma öde övergick Lindfors hammare 1773. då en vådeld "i grund uppbrände samma hammare med all dess innandöme, som nyss tillförne allt av nyo var inrättat, att intet åter blev."4)

  Om B. B:s prästerliga verksamhet är källorna mer förtegna. En episod visar, att han höll efter sina sockenbor i vad som efter den tidens uppfattning hörde till skick och ordning. På hösttinget 1681 anklagade han några personer, som på åtskilliga ställen i socknen ställt till förargelse "med majstängers görande och midsommarvaka", vilket bl. a. ledde till att gudstjänsten försummades. Rätten utfärdade förbud för "slika förargeliga midsommarnätters eller andra otjänliga vakningar" med 40 marks böter som påföljd, om oskicket upprepades.5)

  Värt ett omnämnande är B. I B:s frikostighet mot den unge Olof Hermelin, sederm. statssekreterare hos Karl XII. Han inte blott gav denne ett hem i sin prästgård utan även ekonomisk hjälp under hans studietid i Uppsala. Olof Hermelin har gett uttryck åt sin tacksamhet mot sin välgörare i brev, som vittnar "om en oskrymtad tillgivenhet och vördnad."6)

  G. 1:o i Karlstad 1662 14/9 m. Elisabet Arvidsdotter Roman, f. 1627, död 1677, dotter till landsbokhållaren Arvid Persson R. till Vik (sederm. Gustavsvik), Varnum, och h. 1:sta h. Anna Jönsdotter (Gyllenhand), i hennes 2:dra gifte (g. 1:o m. brukspatronen Henrik Kolthoff, död 1661, i hans 2:dra gifte). Barn: Johan, jägerifiskal och hejderidare i Västergötland 1689, borgmästare i Lidköping 1710, död 1726. - Maria, f. o. 1665, g. m. faderns efterträdare. - Elisabet, g. senast 1681 m. handelsmannen i Göteborg Franz Kuhn, f. o. 1643, död i Kristine förs., Göteborg, 1696, bisatt 9/2, i hans 2:dra gifte (g. 1:o m. Ingeborg Olofsdotter, f. 1647, begr. i Kristine förs., Göteborg, 1677 23/12). Deras dotter Elisabet blev g. m. km i Ör Laurentius Wenholm. - G. 2:o m. Sara Carlström, dotter till borgmästaren i Karlstad Gustaf Börjesson och Ellika Elfdalia, i hennes 2:dra gifte (g. 1:o m. regementskvartermästaren vid Upplands ryttare Olof Ericsson Sparf). Barn: Anna Elisabel, f. i N. 1682, död i Brunskog 1756 4/7, g. 1:o i Karlstad 1700 m. brukspatronen på Brunsberg, Brunskog, Christofer Geijer, f. o. 1672, död i Brunskog 1712 26/2, g. 2:o i Brunskog 1713 24/11 m. brukspatronen på Brunsberg Johan Arvikander, f. i Kristinehamn 1680 27/11, död i Boda 1767 27/5. - Bengt Gustaf, f. 1683 (var år 1700 17 år gammal), "gav sig till militien, dog i Polen."7)

  1) FFWE II, s. 98 . 2 ) Kils DB, okt. 1680. 3) Kils DB, maj 1668 . 4) Kils DB, okt. 1673. 5) Nyeds DB, okt. 1681 6) Sven Olsson, Olof Hermelin. En karolinsk kulturpers sonlighet och statsman. Akad. avh. Lund 1953, s. 13, 22 och 25. 7) Biogr. och geneal. 11. KSLB.


  Kommentar:

 • Gustaf Frödings anfäder fortsätter på sonen Bengts gren, ovan markerad med grönt.
  Källor:
 • Bo Lindwalls uppställning över skalden Nils Ferlins anfäder.
 • Kenneth Mossbergs uppställning över "Glumserudsanor från Wäse socken i Värmland".
 • SvA 151:249, Skriftserien Svenska Antavlor utges av Sveriges Släktforskarförbund.
 • Marianne Frödings uppställning över Gustaf Frödings anfäder.


  Åter till antavlan.


  Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2020-09-04